Legater

Medlemmer af Fagligt Selskab for Sygeplejersker der arbejder med Børn og Unge har mulighed for at søge økonomisk støtte til temadage, kurser og kongresser i ind- og udland.

Kun medlemmer af Selskabet kan søge legater. For at komme i betragtning til økonomisk støtte skal ansøgeren ved tildelingen, have været medlem af Fagligt Selskab for Sygeplejersker der arbejder med Børn og Unge, i mindst 1 år.
Formålet med ordningen er at give medlemmer mulighed for at deltage i relevante temadage, kurser og kongresser.

Betingelser for at komme i betragtning

  • at ansøger vedlægger en udførlig begrundelse for at deltage og med præcis angivelse af hvad legatet skal anvendes til
  • at ansøger deltager i den temadag, kursus eller konference, der er anført i ansøgningen
  • ansøger forpligter sig til at skrive et referat, til “Børn og Unge Sygeplejersken” med  faglige højdepunkter understøttet med billeder, hvor teksten er den bærende del, maksimum en måned efter af arrangementet er afholdt
  • ansøger har ansøgt arbejdsgiver om tjenestefri og økonomisk støtte

Ansøgning

Der anvendes et særligt ansøgningsskema, som kan hentes på Faglig Selskab for sygeplejersker der arbejder med Børn og Unges hjemmeside.

Kursusprogram vedlægges ansøgningen

Ansøgningsskemaer skal være modtaget inden 1. feb, 1. juni, 1. september og 1. december. Ansøgningsfristen skal overholdes for at komme i betragtning. Ansøgningerne behandles på det førstkommende bestyrelsesmøde efter ansøgningsfristen.

I ansøgningen skal der anføres om der søges legater andre steder.

Legatet kan ikke videregives til anden person.

Legatansøgningen skal sendes til:

Anette Østerkjerhuus på mail akos@regionsjaelland.dk

Bevillingspraksis

Emnet/temaet for arrangementet, der søges støtte til, skal være relevant for Børn og Ungesygeplejen. Der tages hensyn til en geografiske spredning og ligeledes om ansøgere tidligere har opnået økonomisk støtte fra det faglige selskab. Der ydes ikke støtte til diæter, gaver, lommepenge og lignende.

Udbetaling

Legatet bliver udbetalt efter dokumentation af udgifter – det vil sige som efterbetaling. Legatet skal udbetales senest tre måneder efter den slutdato, der er anført i ansøgningen. Er dette ikke sket, vil legatet bortflade.

Hvis der er modtaget støtte for anden side således at der opnås overfinansiering, vil det faglige selskab kunne anmode om tilbagebetaling.